Czynniki ryzyka

Wiele czynników może zwiększać ryzyko wystąpienia mobbingu - od stylów zarządzania po strukturę firm, w których pracujemy.

Stresory w pracy

Wysokie wymagania stawiane w pracy, ograniczona kontrola nad pracą,  zmiana organizacyjna, konflikt ról, niepewność zatrudnienia, tolerowanie niewłaściwego zachowania, brak pewnych standardów zachowań, nieuzasadnione oczekiwania klientów.

Style zarządzania

Surowe i dyrektywne podejście do zarządzania, które nie pozwala pracownikom brać udziału w podejmowaniu decyzji. Niewiele wskazówek udzielanych pracownikom lub ich brak, obowiązki, które są przekazywane w sposób niewłaściwy i nieformalny.  

System pracy

Brak zasobów, brak szkoleń, źle zaprojektowany grafik, nieracjonalny pomiar postępów  lub nieracjonalne ramy czasowe.

Relacje w pracy

Zła komunikacja, niski poziom wsparcia lub konflikt między pracownikami.

Charakterystyka pracowników

Niektóre grupy pracowników są bardziej narażone na prześladowanie w miejscu pracy, np.: pracownicy, którzy wykonują pracę dorywczą,  osoby młodsze, nowi pracownicy, praktykanci/stażyści, pracownicy, którzy wrócili do pracy i pracownicy należący do mniejszości, np. ze względu na pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, płeć lub preferencje seksualne.

Flaga Unii Europejskiej

Projekt EMPOWER otrzymał dofinansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dotację nr 848180