Syrjintä ja seksuaalinen häirintä

Syrjintä ja seksuaalinen häirintä työpaikoilla ovat kiellettyjä niin Suomen lakien kuin ihmisoikeuslakienkin nojalla.

Syrjinnällä työelämässä tarkoitetaan ihmisten erilaista kohtelua silloin, kun erilaisen kohtelun syynä on jokin työnhakijan tai työntekijän henkilöön tai hänen läheiseensä liittyvä ominaisuus tai seikka. Tällaisia laissa kiellettyjä ominaisuuksia tai syrjintäperusteita ovat: ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu näiden kaltainen henkilöön liittyvä syy. Myös syrjintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella on kielletty.

Työsuojeluviranomaiset valvovat yhdenvertaisuuslain noudattamista työpaikoilla. Henkilö, joka katsoo joutuneensa työssä tai työhönotossa syrjityksi yhdenvertaisuuslaissa kielletyillä perusteilla voi kääntyä asianomaisen työsuojelupiirin puoleen: https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/yhteystiedot

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Esimerkkeinä seksuaalisesta häirinnästä on kaikki ei-toivottu koskettelu, seksuaalisesti värittyneet tai vihjaavat kommentit, eleet, ilmeet, pyynnöt tai ehdotukset, jotka tekevät kohteena olevan henkilön olon epämukavaksi. Seksuaalinen häirintä voi tapahtua henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa tai sähköpostitse, puhelimitse tai verkon kautta tapahtuvassa kommunikoinnissa. 

Suomessa seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä kuuluu työturvallisuuslain 28 § piiriin. Sukupuoleen perustuvalla häirinnällä tarkoitetaan henkilön sukupuoleen liittyvää ei-toivottua käytöstä, joka ei ole luonteeltaan seksuaalista ja jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan tämän henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja jolla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Sukupuoleen perustuvaa häirintää ovat esimerkiksi alentava ja kielteinen puhe toisesta sukupuolesta, toisen sukupuolen halventaminen, työpaikkakiusaaminen silloin, kun se perustuu kiusatun sukupuoleen.

Ohjeita ja apua häirintä- ja syrjintätilanteissa

Työturvallisuuskeskuksen ohjeet mahdollisessa syrjintätapauksessa: Toimi näin, jos epäilet tulleesi syrjityksi työelämässä

Lisää tietoa työsyrjinnästä löydät:

Lisätietoa seksuaalisesta ja sukupuoleen perustuvasta häirinnästä

Ohjeistus seksuaalisen ja sukupuoleen kohdistuvan häirinnän ongelmatilanteissa (PDF)

Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti