Mitä ei pidetä työpaikkakiusaamisena?

Jotkut työpaikan käytännöt saattavat tuntua epäoikeudenmukaisilta, mutta niitä ei pidetä kiusaamisena silloin, kun ne ovat lainmukaisia ja hoidetaan asianmukaisella ja kohtuullisella tavalla. Asianmukaisuutta ja kohtuullisuutta noudatetaan

  • asettamalla realistiset ja saavutettavissa olevat suoritustavoitteet, standardit ja määräajat
  • jakamalla tehtävät oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti
  • sijoittelemalla henkilöitä organisaation eri osastolle, toimipisteisiin ja tehtäviin toiminnallisin, ei henkilöihin liittyvin, perustein
  • menettelemällä kohtuullisesti, kun päätetään ylennyksistä
  • tiedottamalla henkilöä hänen epätyydyttävästä työsuorituksestaan rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja rakentavasti
  • tiedottamalla henkilöä hänen sopimattomasta käytöksestään objektiivisella ja luottamuksellisella tavalla
  • tarvittaessa organisaatiota uudistamalla ja sen rakenteita muuttamalla
  • tarvittaessa toteuttamalla kurinpidollisia toimia (työsuhteen keskeyttäminen, irtisanominen), perustellusti tapauksen mukaan ja olosuhteet huomioiden 

Kiusaamisena tai epäasiallisena kohteluna ei pidetä esimerkiksi työnantajan työnjohtovaltaan kuuluvia toimia, työhön liittyvää normaalia päätöksentekoa tai erilaisten tulkintojen käsittelyä, tehtäviin tai työhön liittyvien ongelmien käsittelyä työyhteisön jäsenten kesken, perusteltua kurinpitoa tai työntekijän ohjaamista työterveyshuollon piiriin. Lisätietoa: Työterveyslaitoksen ohjeet

On myös tärkeää huomata, että yksittäistä epäasiallisen käyttäytymisen tapausta ei pidetä työpaikkakiusaamisena. Kaikki sopimaton ja toista kunnioittamaton käytös on kuitenkin käsiteltävä asianmukaisesti ja mahdollisimman nopeasti ennen kuin se yleistyy.
Euroopan unionin lippu

EMPOWER-hanke on saanut rahoituksen Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelmasta sopimuksen nro 848180 mukaisesti